fejléckép

Hír­köz­lé­si re­fe­ren­ci­ák

BT Li­mi­ted Ma­gyar­or­szá­gi Fi­ók­te­le­pe

GTS Hun­gary Táv­köz­lé­si Kft.

Da­taT­rans Kft.

Du­na­ka­nyar In­for­ma­ti­kai és Kom­mu­ni­ká­ci­ós Kft.

eTel Ma­gyar­or­szág Táv­köz­lé­si Kft.

In­ter­ware Zrt.

Ma­gyar Te­le­kom  Nyrt.

Net TV Kft.

NISZ Nem­ze­ti In­fo­kom­mu­ni­ká­ci­ós Szol­gál­ta­tó Zrt.

Novi-Com Kft.

Te­len­or...

bő­veb­ben >>

Irat­ke­ze­lé­si re­fe­ren­ci­ák


Bre­o­na In­for­ma­ti­kai Ta­nács­adó és Szol­gál­ta­tó Kft

Ca­non Hun­gá­ria Kft.

DM­SONE Zrt. (ko­ráb­ban net­Team-DM­Sone Zrt.)

e-Cor­vi­na In­for­ma­ti­kai Szol­gál­ta­tó Kft.

Eco­soft-Go Bt.

ELO Di­g­ital Of­fi­ce Kft.

Eu­ro­tel-21 Kft.

Help-Exp­ress Kft.

MÜ­PA

MTA Lé­te­sít­mény­gaz­dál­ko­dá­si Köz­pont

Nem­ze­ti...

bő­veb­ben >>

IT biz­ton­sá­gi re­fe­ren­ci­ák


AQUA Szolgáltató Kft.

Bakonykarszt Víz-és Csatornamű Zrt.

Bácsvíz Zrt.

Borsodvíz Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt.

BT Limited Magyarországi Fióktelepe

C-S-Kábel TV Kft.

Datatrans Internet Kft.

Debreceni Vízmű Zrt.

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.

DMSOne Zrt.

Dunaújvár....

bő­veb­ben >>

Ta­nú­sít­vá­nyok


A VERITAN Kft. által kiadott érvényes tanúsítványokról tájékoztatást kérhet az info@veritan.hu e-mail címre küldött levelében.

bő­veb­ben >>