fejléckép

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

                          

 

Tisztelt Ügyfelünk!

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről – általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: GDPR), valamint az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezései alapján az alábbiak szerint tájékoztatjuk Önt a VERITAN Kft.-nél folyó személyes adatok kezeléséről, valamint a jelen Tájékoztatóban szereplő alábbi garanciákat alkalmazzuk a személyes adatok kezelése során.

Kérjük, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót olvassa el figyelmesen

Amennyiben a Tájékoztatóval vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan bármilyen kérdése, észrevétele lenne, kérjük forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz.

 

1. Adatkezelő

 

Az adatkezelő megnevezése: VERITAN Hírközlési és Informatikai Tanúsító Kft.

Az adatkezelő rövid neve: VERITAN Kft.

Az adatkezelő címe: 1043 Budapest, Lórántffy Zs. u. 15/b.

Az adatkezelő elérhetőségei:

                e-mail: info@veritan.hu

                honlap: www.veritan.hu

2. A kezelt személyes adatok köre

 • A kezelt személyes adatok köre ajánlatadás és szerződéskötés során

Személyes adatok

Cél

Jogalap

Az adatkezelés időtartama

Név, cégnév, beosztás, e-mail cím, telefonszám

Kapcsolattartás (az ajánlat szakmai és pénzügyi feltételeinek egyetetése)

Az Info tv. 5.§ (1) bek. a, pontja, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

Jogos érdek

Hozzájárulás visszavonásáig • A kezelt személyes adatok köre tanúsítás és felülvizsgálatok során

Személyes adatok

Cél

Jogalap

Az adatkezelés időtartama

Név, cégnév, beosztás, e-mail cím, telefonszám

Szakmai kapcsolattartás - a tanúsítások lebonyolítása érdekében szükséges személyes, telefonos vagy e-mailes kapcsolattartás

Az Info tv. 5.§ (1) bek. a, pontja, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

Jogos érdek

Hozzájárulás visszavonásáig

Név, cégnév, beosztás, e-mail cím, telefonszám, lakcím

Tanúsítási bizonyítékok összegyűjtése - a tanúsítások során a tanúsítás tárgyára vonatkozó bizonyítékokban levő személyes adatok

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján

Jogos érdek

A tanúsítás befejezését követő 10 év[1] • A kezelt személyes adatok köre laboratóriumi vizsgálatok során

Személyes adatok

Cél

Jogalap

Az adatkezelés időtartama

Név, cégnév, beosztás, e-mail cím, telefonszám

Szakmai kapcsolattartás - a laborvizsgálatok

lebonyolítása érdekében szükséges személyes, telefonos vagy e-mailes kapcsolattartás

Az Info tv. 5.§ (1) bek. a, pontja, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

Jogos érdek

Hozzájárulás visszavonásáig

Név, cégnév, beosztás, e-mail cím, telefonszám, lakcím

Vizsgálati bizonyítékok összegyűjtése - a laborvizsgálatok során a vizsgálat tárgyára vonatkozó, a vizsgálatot kérőnek vissza nem adott bizonyítékokban levő személyes adatok

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján

Jogos érdek

A vizsgálatok befejezését követő 10 év[2]

 

 • A kezelt személyes adatok köre szerződés megszűnése után

Személyes adatok

Cél

Jogalap

Az adatkezelés időtartama

Név, cégnév, beosztás, e-mail cím, telefonszám

Marketing célú kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján

Jogos érdek

3 év

Név, cégnév, beosztás, e-mail cím, telefonszám, lakcím

Tanúsítási bizonyítékok megőrzése - a tanúsítások során összegyűjtött, a tanúsítás tárgyára vonatkozó bizonyítékokban levő személyes adatok

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján

Jogos érdek

Szerződés lejártát követő 8 év[3]

Név, cégnév, beosztás, e-mail cím, telefonszám, lakcím

Vizsgálati bizonyítékok megőrzése - a laborvizsgálatok során a vizsgálat tárgyára vonatkozó, a vizsgálatot kérőnek vissza nem adott bizonyítékokban levő személyes adatok

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján

Jogos érdek

A szerződés lejártát követően információs rendszer esetébe 7 év, szoftver esetében 9 év[4]

 

3. Adatvédelmi incidensek bejelentése

 

Az adatvédelmi incidenseket az alábbi módon lehet bejelenteni:

                e-mail: info@veritan.hu

                web: www.veritan.hu Kapcsolat/Panaszkezelés

 

4. Az adatokat megismerhetők köre

 

Az adatok megismerésére, kezelésére, feldolgozására a VERITAN Kft. tanúsításokban, illetve laborvizsgálatokban résztvevő munkatársai jogosultak. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy adatainak kezelése papír alapon és elektronikus formában is történhet.

 

5. Adattovábbítás

 

A VERITAN Kft. a birtokába került, és áltata kezelt adatokat más szervezetnek, személynek a 4. pontban szereplőkön kívül nem továbbítja.

 

6. Integritás, bizalmas jelleg

 

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik személynek az Ön tájékoztatása és beleegyezése nélkül, továbbá jogszabályi felhatalmazás hiányában azokat nem adjuk át.

A VERITAN Kft. az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében megfelelő szervezési és technikai intézkedésekkel biztosítja az előírásoknak megfelelő és átlátható adatkezelést. A bevezett intézkedésekkel és az általunk alkalmazott tanúsított információbiztonsági rendszerekkel gondoskodunk az Ön személyes adatainak védelméről és biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés és kezelés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés (elvesztés) és sérülés (károsodás) ellen.

 

7. Az Önt megillető jogok

 

Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, védelméről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, pontosítását, azok törlését, korlátozását és gyakorolhatja mindazon jogát, amelyekre a jogszabályok Önt feljogosítják.

 • A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy a fent megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a VERITAN Kft-től arról, hogy

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli, valamint arról

hogy a VERITAN Kft. kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

 

 • A helyesbítés kéréshez való jog

Az érintett személy írásban kérheti, hogy a VERITAN Kft. módosítsa valamely személyes adatát. A VERITAN Kft. a kérelmet legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és ennek tényéről az érintett személy által megadott elérhetőségre értesítést küld.

 

 • A törléshez való jog

Az érintett személy írásban kérheti a VERITAN Kft.-től a személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet a VERITAN Kft. csak abban az esetben utasítja vissza, ha a személyes adatok további tárolására jogszabály kötelezi. Ha nincs ilyen kötelezettség, akkor a VERITAN Kft. a kérelmet legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és ennek tényéről az érintett személy által megadott elérhetőségre értesítést küld.

 

 • A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy írásban kérheti, hogy a személyes adatait a VERITAN Kft. zárolja az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű̋ jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával. A zárolás addig tart, amíg az érintett személy által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok zárolását.

 

 • A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a VERITAN Kft. a személyes a jelen Tájékoztatóban közzétett célokon kívül más célokra továbbítaná, felhasználná.

 

 • Jogorvoslat

Az adatkezeléssel kapcsolatosan Ön jogorvoslattal élhet, amennyiben az Ön megítélése szerint a VERITAN Kft. az adatait jogosulatlanul, nem megfelelően és nem jelen Tájékoztatóban leírt célokra kezeli.

A jogorvoslat keretében az adatkezelés kapcsán

 • a VERITAN Kft.-hez fordulhat panasszal,
 • panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelemre irányadó jogi szabályozást,
 • továbbá bírósághoz is fordulhat.
Felügyeleti Hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága

H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Tel: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

[1] Az akkreditálási és kijelölési jogszabályok, szabványok előírják a tanúsítási dokumentumok meghatározott idejű megőrzését. Ez a 13/2003. (X.3.) IHM rendelet 13, § (1) alapján 10 év, az akkreditáló hatóság által az akkreditálási eljárásban jóváhagyott VERITAN Kft. belső szabályzatok alapján szintén 10 év.

[2] Az akkreditálási és kijelölési jogszabályok, szabványok előírják a tanúsítási dokumentumok meghatározott idejű megőrzését. Amennyiben a vizsgálatok végén a bizonyítékok nem kerülnek vissza a vizsgálatot kérőhöz, akkor az akkreditáló hatóság által az akkreditálási eljárásban jóváhagyott VERITAN Kft. belső szabályzatok alapján 10 év.

[3] Egy tanúsítási ciklus jellemzően 3 év, így a szerződés lejártát követően a tanúsítási dokumentumokat a szerződés lejárta esetén is tovább kell őrizni.

[4] Egy vizsgálati ciklus jellemzően 3 év információs rendszer esetén, 1 év szoftver esetén, így vizsgálatot kérőnek vissza nem adott vizsgálati dokumentumokat a szerződés lejárta esetén is tovább kell őrizni.Sikeres regisztráció

A jelszavadat e-mailben kapod meg,
kérlek ellenőrizd a postaládádat!
Az e-mail címedet már korábban regisztráltuk!

Az új jelszavadat e-mailben kapod meg,
kérlek ellenőrizd a postaládádat!
Próbáld később

5 percen belül egy IP címről csak egy regisztrációt fogadunk el. Kérlek próbáld újra később!
Próbáld később

5 percen belül egy IP címről csak egy regisztrációt fogadunk el. Kérlek próbáld újra később!
Hibás ellenőrző kód

Hibás ellenőrző kódot adtál meg, az űrlap elküldése nem sikerült.
Hibás e-mail cím...

Kérlek adj meg egy érvényes e-mail címet,
és próbálkozz újra!
Hibás adatok

Kérlek add meg a helyes e-mail címet
és jelszót, majd próbálkozz újra!
Hibás e-mail cím

A megadott email címmel
nincs regisztrált felhasználónk.
Sikeres módosítás

A személyes adataidat sikeresen módosítottad,
az új adatokat elmentettük.
Hibás e-mail cím

A megadott e-mail cím már foglalt.
Kérlek adj meg egy másik e-mail címet!
Hibás e-mail cím

A megadott e-mail cím formátuma hibás,
kérlek javítsd ki!
Valamit elfelejtettél?

A regisztráció feltétele, hogy elolvasod és elfogadod
az ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatót.

Fel↑