fejléckép

Ta­nú­sí­tá­si nor­ma­tí­vák

A ta­nú­sí­tás­sal kap­cso­la­tos ál­ta­lá­nos jog­sza­bá­lyok

  • 2009. évi CXX­XI­II. tör­vény a meg­fe­le­lő­ség­ér­té­ke­lő szer­ve­ze­tek te­vé­keny­sé­gé­ről

  • 2015. évi CX­XIV. tör­vény a nem­ze­ti akk­re­di­tá­lás­ról

  • 424/2015. (XII. 23.) Korm. ren­de­let a nem­ze­ti Akk­re­di­tá­ló Ha­tó­ság­ról és az akk­re­di­tá­lá­si el­já­rás­ról

  • 315/2009.
...

bő­veb­ben >>

Jog­sza­bá­lyok

Hír­köz­lé­si ta­nú­sí­tás­sal kap­cso­la­tos jog­sza­bá­lyok

  • 2003. évi C. tör­vény az elekt­ro­ni­kus hír­köz­lés­ről

  • 2007. évi LX­XIV. tör­vény a mű­sor­ter­jesz­tés és a di­gi­tá­lis át­ál­lás sza­bá­lya­i­ról

  • 2011. évi CXII. tör­vény a az in­for­má­ci­ós ön­ren­del­ke­zé­si jog­ról és az in­for­má­ció­sza­bad­ság­ról

  • 1991.
...

bő­veb­ben >>

ÁSZF

A VER­I­TAN Kft. a ter­mék­ta­nú­sí­tá­si te­vé­keny­sé­gé­re vo­nat­ko­zó­an az Ál­ta­lá­nos Szer­ző­dé­si Fel­té­te­lek­ben le­ír­tak az irány­adó­ak. A konk­rét ta­nú­sí­tá­sok­ra cé­günk part­ne­re­i­vel egye­di szer­ző­dés­ben ál­la­po­dik meg.

Az ÁSZF-et itt néz­he­ti meg vagy  bő­veb­ben >>