fejléckép

Cég­be­mu­ta­tás

Cé­günk a VER­I­TAN Hír­köz­lé­si és In­for­ma­ti­kai Ta­nú­sí­tó Kft. 2005. áp­ri­lis 12-én ala­kult, hír­köz­lé­si szol­gál­ta­tá­sok meg­fe­le­lő­ség ta­nú­sí­tá­sá­ra hoz­ták lét­re a szak­ma ta­pasz­talt szak­em­be­rei.

Az In­for­ma­ti­kai és Hír­köz­lé­si Mi­nisz­ter a VER­I­TAN Kft.-t ta­nú­sí­tá­si te­vé­keny­ség vég­zé­sé­re 2005. de­cem­ber 19.-én ki­je­löl­te. A ki­je­lö­lő mi­nisz­té­ri­um a ta­nú­sí­tá­si...

bő­veb­ben >>

Mun­ka­tár­sak

Ve­ze­tő mun­ka­tár­sa­ink:

Ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó: Gyur­sánsz­ky Já­nos

Ta­nú­sí­tá­si igaz­ga­tó: Gi­day Eörs

Mi­nő­ség­ügyi ve­ze­tő: Ko­vács Ka­ta­lin

Tit­kár­ság­ve­ze­tő: Kup­fer­né Má­té Má­ria...

bő­veb­ben >>

Mi­nő­sí­té­se­ink

Mi­nő­ség­irá­nyí­tá­si rend­szer

Cé­günk az akk­re­di­tá­ci­ók és a ki­je­lö­lé­sek meg­szer­zé­se és meg­tar­tá­sa ér­de­ké­ben az MSZ EN ISO/IEC 17065:2013 szab­vány­nak meg­fe­le­lő mi­nő­ség­irá­nyí­tá­si rend­szert mű­köd­tet.

Akk­re­di­tá­ci­ók

A VER­I­TAN Kft. je­len­leg két IT ter­mék­ta­nú­sí­tás­ra vo­nat­ko­zó akk­re­di­tá­ci­ó­val ren­del­ke­zik, ame­lyek az aláb­bi te­rü­le­te­ket...

bő­veb­ben >>

Fel­ügye­le­ti szer­vek

A hír­köz­lés te­rü­le­tén:

Nem­ze­ti Mé­dia - és Hír­köz­lé­si Ha­tó­ság
1015 Bu­da­pest, Ost­rom u. 23-25.
www.?nmhh.?hu


Az in­for­ma­ti­kai te­rü­le­tén:

Nem­ze­ti Akk­re­di­tá­ló Tes­tü­let
1119 Bu­da­pest, Té­té­nyi út 82.
Pos­ta­cím: 1464 Bu­da­pest, Pf. 1581.
www.?nat.?hu...

bő­veb­ben >>