• Archiváló rendszerek

  Egyéb infó
 • Hírközlési rendszerek

 • Digitalizáló rendszerek

 • Iratkezelési szoftverek

 • IT biztonság

 • Számlázási rendszerek

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
Üdvözöljük!

Ön a VER­I­TAN Hír­köz­lé­si és In­for­ma­ti­kai Ta­nú­sí­tó Kft. hon­lap­ját lá­to­gat­ja.
Cé­günk már kö­zel 15 éve fog­lal­ko­zik hír­köz­lés szol­gál­ta­tá­sok meg­fe­le­lő­ség ta­nú­sí­tá­sá­val, IT ter­mék­ta­nú­sí­tás­sal va­la­mint IT biz­ton­sá­gi ta­nú­sí­tá­sok­kal. Te­vé­keny­sé­gün­ket akkre­di­tá­ci­ó va­la­mint jog­sza­bá­lyok alap­ján mi­nisz­té­ri­u­mi ki­je­lö­lés a­lap­ján vé­gez­zük.

Vá­lasszon ben­nün­ket eze­ken a te­rü­le­te­ken!