fejléckép

Ta­nú­sí­tá­si szol­gál­ta­tá­sok

Hír­köz­lé­si szol­gál­ta­tá­sok ta­nú­sí­tá­sa


A 13/2011 (XII: 27.) NMHH ren­de­let sze­rin­ti ta­nú­sí­tás so­rán a VER­I­TAN Kft. hír­köz­lé­si és in­for­ma­ti­kai szol­gál­ta­tá­so­kat nyúj­tó cé­ge­ket vizs­gál, hogy szol­gál­ta­tá­suk ele­get tesz-e az elő­írt, vagy az ÁSZF-ben ön­ként vál­lalt kö­ve­tel­mé­nyek­nek.

A ta­nú­sí­tás so­rán el­len­őriz­zük a jog­sza­bály ál­tal elő­írt...

bő­veb­ben >>

GDPR

2018. má­jus 25-én élet­be lép az eu­ró­pai ál­ta­lá­nos adat­vé­del­mi ren­de­let, köz­is­mert ne­vén a GDPR (AZ EU­RÓ­PAI PAR­LA­MEN­TÉS A TA­NÁCS (EU) 2016/679 REN­DE­LE­TE).

A ren­de­let ösz­tön­zi olyan adat­vé­del­mi ta­nú­sí­tá­sok lét­re­ho­zá­sát, ame­lyek bi­zo­nyít­ják a ren­de­let­nek va­ló meg­fe­le­lő­sé­get. A ta­nú­sí­tást a jö­vő­ben olyan szer­ve­ze­tek is vé­gez­he­ti, ame­lyek meg­fe­lel­nek ai ISO/IEC...

bő­veb­ben >>