fejléckép

Ta­nú­sí­tá­si nor­ma­tí­vák

A ta­nú­sí­tás­sal kap­cso­la­tos ál­ta­lá­nos jog­sza­bá­lyok

  • 2009. évi CXX­XI­II. tör­vény a meg­fe­le­lő­ség­ér­té­ke­lő szer­ve­ze­tek te­vé­keny­sé­gé­ről

  • 2015. évi CX­XIV. tör­vény a nem­ze­ti akk­re­di­tá­lás­ról

  • 424/2015. (XII. 23.) Korm. ren­de­let a nem­ze­ti Akk­re­di­tá­ló Ha­tó­ság­ról és az akk­re­di­tá­lá­si el­já­rás­ról

  • 315/2009. (XII. 28.) Korm. ren­de­let a meg­fe­le­lő­ség­ér­té­ke­lő szer­ve­ze­tek ki­je­lö­lé­sé­ről, va­la­mint a ki­je­lölt szer­ve­ze­tek te­vé­keny­sé­gé­nek rész­le­tes sza­bá­lya­i­ról

  • 43/2013. (II. 19.) Korm. ren­de­let a köz­fel­ada­tot el­lá­tó szer­vek­nél al­kal­maz­ha­tó irat­ke­ze­lé­si szoft­ve­rek meg­fel­el­os­égét ta­nú­sí­tó szer­ve­ze­tek ki­je­lö­lé­sé­nek rész­le­tes sza­bá­lya­i­ról

  • 13/2003. (X. 3.) IHM ren­de­let az egyes hír­köz­lé­si és in­for­ma­ti­kai ter­mé­kek meg­fe­le­lő­sé­gét vizs­gá­ló vagy el­len­őr­ző, il­le­tő­leg ta­nú­sí­tó szer­ve­ze­tek ki­je­lö­lé­sé­nek rész­le­tes sza­bá­lya­i­ról