fejléckép

Irat­ke­ze­lé­si re­fe­ren­ci­ák


Alkotmánybíróság Hivatala

Bre­o­na In­for­ma­ti­kai Ta­nács­adó és Szol­gál­ta­tó Kft

Ca­non Hun­gá­ria Kft.

DM­SONE Zrt. (ko­ráb­ban net­Team-DM­Sone Zrt.)

e-Cor­vi­na In­for­ma­ti­kai Szol­gál­ta­tó Kft.

Eco­soft-Go Bt.

ELO Di­g­ital Of­fi­ce Kft.

Eu­ro­tel-21 Kft.

Help-Exp­ress Kft.

ItJump Kft.

MAGÓ Software Zrt.

MTA Lé­te­sít­mény­gaz­dál­ko­dá­si Köz­pont

MÜ­PA

Nem­ze­ti Adat­vé­del­mi és In­for­má­ció­sza­bad­ság Ha­tó­ság

Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal

Or­szá­gos Bí­ró­sá­gi Hi­va­tal

R&R Soft­ware Zrt.

Re­gat­ta Pro­jekt Kft.

T-Sys­tems Ma­gyar­or­szág Zrt. (ko­ráb­ban IQSYS)

Új Világ Nonprofit Szolgáltató Zrt.

Za­la­szám In­for­ma­ti­ka Kft.