fejléckép

Mi­nő­ség­po­li­ti­ka


A VER­I­TAN Hír­köz­lé­si és In­for­ma­ti­kai Ta­nú­sí­tó Kft.-nek, mint ter­mék­ta­nú­sí­tást foly­ta­tó szer­ve­zet­nek alap­ve­tő cél­ja olyan ter­mék meg­fe­le­lő­ség ta­nú­sí­tá­si rend­szer mű­köd­te­té­se, ame­lyet nem­ze­ti és Eu­ró­pai Uni­ós szin­ten meg­fe­le­lő­nek és al­kal­mas­nak is­mer­nek el. En­nek ér­de­ké­ben:

 1. Meg­fe­le­lő mi­nő­ség­biz­to­sí­tá­si rend­szert mű­köd­tet. 
 2. Biz­to­sít­ja te­vé­keny­sé­gé­nek ma­gas szín­vo­na­lú, pon­tos, ob­jek­tív és pár­tat­lan mó­don tör­té­nő vég­zé­sét és ér­té­ke­lé­sé­nek pon­tos­sá­gát.
 3. El­is­me­ri és ma­gá­ra néz­ve kö­te­le­ző­nek tart­ja a ma­gyar nem­ze­ti és Eu­ró­pai Uni­ós ter­mék­ta­nú­sí­tást irá­nyí­tó akk­re­di­tá­lá­si rend­sze­rek kö­ve­tel­mé­nye­it, és azok sza­bá­lya­it. 
 4. Ta­nú­sí­tá­si el­já­rá­sa­it és mód­sze­re­it fo­lya­ma­to­san tö­ké­le­te­sí­ti.
 5. Mun­ka­tár­sa­it a leg­újabb mű­sza­ki-tu­do­má­nyos is­me­re­tek alap­ján rend­sze­re­sen to­vább­kép­zi és ok­tat­ja. Ki­zár­ja az al­kal­ma­zot­tak kül­ső és bel­ső ke­res­ke­del­mi, pénz­ügyi és egyéb be­fo­lyá­so­lá­sát. 
 6. Fon­tos­nak tart­ja a meg­ren­de­lők­kel va­ló hu­mán kap­cso­la­tok erő­sí­té­sét és az üz­le­ti eti­kai nor­mák be­tar­tá­sát, biz­to­sít­ja a meg­bí­zók ti­tok­tar­tás­sal kap­cso­la­tos kö­ve­tel­mé­nye­it a vo­nat­ko­zó jog­sza­bá­lyok és a szer­ző­dé­sek­ben fog­lal­tak fi­gye­lem­be vé­te­lé­vel.
 7. A VER­I­TAN Kft. te­vé­keny­sé­gét diszk­ri­mi­ná­ció­men­te­sen vég­zi; te­vé­keny­sé­ge so­rán a ta­nú­sí­tás­hoz kap­cso­ló­dó in­for­má­ci­ók fon­tos­sá­gát he­lye­zi elő­tér­be. 

A VER­I­TAN Kft. az MSZ EN ISO/IEC 17065:2013 szá­mú szab­vány­nak va­ló meg­fe­le­lő­ség el­éré­se és meg­tar­tá­sa ér­de­ké­ben fo­lya­ma­to­san biz­to­sít­ja:
 • A meg­fe­le­lő kép­zett­sé­gű és gya­kor­la­tú sze­mély­ze­tet 
 • A sze­mély­zet szak­mai és mi­nő­ség­ügyi to­vább­kép­zé­sét 
 • A ta­nú­sí­tá­si el­já­rá­sok,va­la­mint az al­kal­ma­zott mód­szer­ta­nok rend­sze­res kor­sze­rű­sí­té­sét, bő­ví­té­sét és ak­tu­a­li­zá­lá­sát 
 • A ta­nú­sí­tan­dó ter­mé­kek­re, szol­gál­ta­tá­sok­ra vo­nat­ko­zó jog­sza­bá­lyok, szab­vá­nyok, egyéb nor­ma­tí­vák vál­to­zá­sa­i­nak kö­ve­té­sét 

A VER­I­TAN Kft. füg­get­len a gyár­tók­tól, for­gal­ma­zók­tól és szol­gál­ta­tók­tól. Ter­mék­ta­nú­sí­tá­si te­vé­keny­sé­ge vég­zé­sét sem­mi­lyen ér­dek nem be­fo­lyá­sol­ja, mert al­kal­ma­zot­tai és al­vál­lal­ko­zói nem ér­de­kel­tek a ta­nú­sí­tott ter­mé­kek gyár­tá­sá­ban, ter­ve­zé­sé­ben és ér­té­ke­sí­té­sé­ben.
A VER­I­TAN Kft. ta­nú­sí­tá­si te­vé­keny­sé­get vég­ző al­kal­ma­zot­tai és meg­bí­zott al­vál­lal­ko­zói a Ter­mék­ta­nú­sí­tá­si Mi­nő­ség­irá­nyí­tá­si Ké­zi­könyv és a Mi­nő­ség­po­li­ti­kai Nyi­lat­ko­zat tar­tal­mát el­is­me­rik, egyet­ér­te­nek ve­le és az azok­ban fog­lal­ta­kat be­tart­ják.


Bu­da­pest, 2017. ja­nu­ár 2.

Gyur­sánsz­ky Já­nos
ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó