fejléckép

Jog­sza­bá­lyok

Hír­köz­lé­si ta­nú­sí­tás­sal kap­cso­la­tos jog­sza­bá­lyok

 • 2003. évi C. tör­vény az elekt­ro­ni­kus hír­köz­lés­ről

 • 2007. évi LX­XIV. tör­vény a mű­sor­ter­jesz­tés és a di­gi­tá­lis át­ál­lás sza­bá­lya­i­ról

 • 2011. évi CXII. tör­vény a az in­for­má­ci­ós ön­ren­del­ke­zé­si jog­ról és az in­for­má­ció­sza­bad­ság­ról

 • 1991. évi LVI. tör­vény a mé­rés­ügy­ről
 • Az Eu­ró­pai Par­la­ment és Ta­nács 2002/22/EK irány­el­ve az egye­te­mes szol­gál­ta­tás­ról, va­la­mint az elekt­ro­ni­kus hír­köz­lő há­ló­za­tok­hoz és elekt­ro­ni­kus hír­köz­lé­si szol­gál­ta­tá­sok­hoz kap­cso­ló­dó fel­hasz­ná­lói jo­gok­ról (Egye­te­mes szol­gál­ta­tá­si irány­elv)
 • 13/2011. (XII. 27.) NMHH ren­de­let az elekt­ro­ni­kus hír­köz­lé­si szol­gál­ta­tás mi­nő­sé­gé­nek az elő­fi­ze­tők és fel­hasz­ná­lók vé­del­mé­vel össze­füg­gő kö­ve­tel­mé­nye­i­ről, va­la­mint a dí­ja­zás hi­te­les­sé­gé­ről

 • 2/2015 (III.30.) NMHH ren­de­let az elekt­ro­ni­kus hír­köz­lé­si elő­fi­ze­tői szer­ző­dé­sek rész­le­tes sza­bá­lya­i­ról

 • 4/2012. (I. 24.) NMHH ren­de­let a nyil­vá­nos elekt­ro­ni­kus hír­köz­lé­si szol­gál­ta­tás­hoz kap­cso­ló­dó adat­vé­del­mi és ti­tok­tar­tá­si kö­te­le­zett­ség­re, az adat­ke­ze­lés és a ti­tok­vé­de­lem kü­lön­le­ges fel­té­te­le­i­re, a há­ló­za­tok és a szol­gál­ta­tá­sok biz­ton­sá­gá­ra és in­teg­ri­tá­sá­ra, a for­gal­mi és szám­lá­zá­si ada­tok ke­ze­lé­sé­re, va­la­mint az azo­no­sí­tó ki­jel­zés­re és hí­vás­át­irá­nyí­tás­ra vo­nat­ko­zó sza­bá­lyok­ról


Irat­ke­ze­lé­si szoft­ver ta­nú­sí­tás­sal kap­cso­la­tos jog­sza­bá­lyok

 • 2004. évi CXL. tör­vény a köz­igaz­ga­tá­si ha­tó­sá­gi el­já­rás és szol­gál­ta­tás ál­ta­lá­nos sza­bá­lya­i­ról

 • 1995. évi LXVI tör­vény a köz­ira­tok­ról, köz­le­vél­tá­rak­ról és a ma­gán­le­vél­tá­ri anyag vé­del­mé­ről

 • 335/2005. (XII. 29.) Korm. ren­de­let a köz­fel­ada­tot el­lá­tó szer­vek irat­ke­ze­lé­sé­nek ál­ta­lá­nos kö­ve­tel­mé­nye­i­ről

 • 3/2018. (IV. 21.) BM rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről

 • 27/ 2015. (V.27.) EMMI ren­de­let a köz­le­vél­tá­rak és a nyil­vá­nos ma­gán­le­vél­tá­rak te­vé­keny­sé­gé­vel össze­füg­gő szak­mai kö­ve­tel­mé­nyek­ről

 • 34/2016. (XI. 30.) EMMI ren­de­let az elekt­ro­ni­kus for­má­ban tá­rolt ira­tok köz­le­vél­tá­ri át­vé­te­lé­nek el­já­rás­rend­jé­ről és mű­sza­ki kö­ve­tel­mé­nye­i­ről


Az IT biz­ton­ság­gal és ter­mék­ta­nú­sí­tás­sal kap­cso­la­tos jog­sza­bá­lyok:


 • 2013. évi L. tör­vény az ál­la­mi és ön­kor­mány­za­ti szer­vek elekt­ro­ni­kus in­for­má­ció­biz­ton­sá­gá­ról

 • 451/2016. (XII. 19.) Korm. ren­de­let az elekt­ro­ni­kus ügy­in­té­zés rész­let­sza­bá­lya­i­ról

 • 41/2015. (VII. 15.) BM ren­de­let az ál­la­mi és ön­kor­mány­za­ti szer­vek elekt­ro­ni­kus in­for­má­ció­biz­ton­sá­gá­ról szó­ló 2013. évi L. tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott tech­no­ló­gi­ai biz­ton­sá­gi, va­la­mint a biz­ton­sá­gos in­for­má­ci­ós esz­kö­zök­re, ter­mé­kek­re, to­váb­bá a biz­ton­sá­gi osz­tály­ba és biz­ton­sá­gi szint­be so­ro­lás­ra vo­nat­ko­zó kö­ve­tel­mé­nyek­ről

 • 114/2007 ((XII. 29.) GKM ren­de­let a di­gi­tá­lis ar­chi­vá­lás sza­bá­lya­i­ról (csak a 2018. VII. 1. előtt ki­ala­kí­tott ar­chi­va­ló rend­sze­rek ese­tén al­kal­maz­ha­tó)

 • 1/2018 (VI. 29.) ITM ren­de­let a di­gi­tá­lis ar­chi­vá­lás sza­bá­lya­i­ról
 • AZ EU­RÓ­PAI PAR­LA­MENT ÉS A TA­NÁCS 910/2014/EU REN­DE­LE­TE (2014. jú­li­us 23.) a bel­ső pi­a­con tör­té­nő elekt­ro­ni­kus tranz­ak­ci­ók­hoz kap­cso­ló­dó elekt­ro­ni­kus azo­no­sí­tás­ról és bi­zal­mi szol­gál­ta­tá­sok­ról, va­la­mint az 1999/93/EK irány­elv ha­tá­lyon kí­vül he­lye­zé­sé­ről