fejléckép

Hír­köz­lé­si re­fe­ren­ci­ák

BT Li­mi­ted Ma­gyar­or­szá­gi Fi­ók­te­le­pe

GTS Hun­gary Táv­köz­lé­si Kft.

Da­taT­rans Kft.

Du­na­ka­nyar In­for­ma­ti­kai és Kom­mu­ni­ká­ci­ós Kft.

eTel Ma­gyar­or­szág Táv­köz­lé­si Kft.

In­ter­ware Zrt.

Ma­gyar Te­le­kom  Nyrt.

Net TV Kft.

NISZ Nem­ze­ti In­fo­kom­mu­ni­ká­ci­ós Szol­gál­ta­tó Zrt.

Novi-Com Kft.

Te­len­or Zrt.


TA­HI 2000 Kft.