fejléckép

GDPR

2018. má­jus 25-én élet­be lép az eu­ró­pai ál­ta­lá­nos adat­vé­del­mi ren­de­let, köz­is­mert ne­vén a GDPR (AZ EU­RÓ­PAI PAR­LA­MEN­TÉS A TA­NÁCS (EU) 2016/679 REN­DE­LE­TE).

A ren­de­let ösz­tön­zi olyan adat­vé­del­mi ta­nú­sí­tá­sok lét­re­ho­zá­sát, ame­lyek bi­zo­nyít­ják a ren­de­let­nek va­ló meg­fe­le­lő­sé­get. A ta­nú­sí­tást a jö­vő­ben olyan szer­ve­ze­tek is vé­gez­he­ti, ame­lyek meg­fe­lel­nek ai ISO/IEC 17065 szab­vány­nak.

A VER­I­TAN Kft., mint ter­mék­ta­nú­sí­tó szer­ve­zet ren­del­ke­zik az MSZ EN ISO/IEC 17065 szab­vány­nak meg­fe­le­lő akk­re­di­tá­ci­ó­val. Cé­günk el­já­rá­so­kat dol­go­zott ki adat­vé­del­mi au­di­tok és ta­nú­sí­tá­sok el­vég­zé­sé­re.
A ren­de­let ha­tály­ba lé­pé­sé­ig vál­lal­juk elő­ze­tes adat­vé­del­mi au­di­tok el­vég­zé­sét, amely biz­to­sít­hat­ja ügy­fe­le­ink szá­má­ra a GDPR ren­de­let­nek va­ló tel­jes meg­fe­le­lés át­vizs­gá­lá­sát az aláb­bi mód­szer­tan alap­ján:
Fel­mé­rés
 • je­len­le­gi adat­ke­ze­lé­si fo­lya­ma­tok, azok cél­jai
 • adat­kö­rök, jog­ala­pok
 • meg­le­vő do­ku­men­tá­ci­ók kö­re, tar­tal­ma
 • részt­ve­vők kö­re, kép­zett­sé­ge
 • az adat­ke­ze­lés biz­ton­sá­ga, IT kör­nye­zet, IT tá­mo­ga­tás
 • adat­ke­ze­lés­hez pa­pír­ala­pú do­ku­men­tu­mok
GAP elem­zés
 • a fel­tárt hely­zet és a GDPR ál­tal meg­kí­vánt cél­ál­la­pot össze­ha­son­lí­tó elem­zé­se

Kri­ti­kus fo­lya­ma­tok át­te­kin­té­se
 • kom­mu­ni­ká­ció,
 • be­je­len­té­sek, pa­na­szok ke­ze­lé­se
 • adat­fel­dol­go­zás
 • adat­vé­del­mi ha­tás­vizs­gá­la­tok
 • adat­vé­del­mi in­ci­den­sek ke­ze­lé­se (be­le­ért­ve a ha­tó­sá­gi be­je­len­tést is)

IT tá­mo­ga­tó rend­sze­rek át­vizs­gá­lá­sa

 • Az adat­ke­ze­lé­si fo­lya­mat­ban részt ve­vő IT rend­sze­rek biz­ton­sá­gi át­vi­lá­gí­tá­sa (adat­tér­kép)

A fen­ti el­já­rás vég­re­haj­tá­sá­val a szer­ve­zet tel­je­sít­he­ti a GDPR elő­írá­sa­it, és már csak egy lé­pés vá­laszt­ja el at­tól, hogy egy akk­re­di­tált ta­nú­sí­tó szer­ve­zet ta­nú­sít­vá­nyá­val is iga­zol­ja a meg­fe­le­lő­sé­gét. A VER­I­TAN Kft. cél­jai kö­zé tar­to­zik az akk­re­di­tált stá­tusz meg­szer­zé­se, amint er­re le­he­tő­ség nyí­lik.

Kér­je aján­la­tun­kat a GDPR meg­fe­le­lő­ség­hez va­ló elő­ze­tes át­vi­lá­gí­tás­ra, au­dit­ra...