fejléckép

Mi­nő­sí­té­se­ink

Mi­nő­ség­irá­nyí­tá­si rend­szer

Cé­günk az akk­re­di­tá­ci­ók és a ki­je­lö­lé­sek meg­szer­zé­se és meg­tar­tá­sa ér­de­ké­ben az MSZ EN ISO/IEC 17065:2013 szab­vány­nak meg­fe­le­lő mi­nő­ség­irá­nyí­tá­si rend­szert mű­köd­tet.

Akk­re­di­tá­ci­ók

A VERITAN Kft. akkreditációja az alábbi területeket fedi le:

NAH-06-0052/2018/K

 • In­for­ma­ti­kai biz­ton­sá­gi funk­ci­ó­kat meg­va­ló­sí­tó elekt­ro­ni­kus in­for­má­ci­ós rend­sze­rek és szoft­ver ter­mé­kek
 • Informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftver termékek
 • Informatikai biztonsági funkciókat megvalósító elektronikus információs rendszerek
 • Zárt elektronikus információs rendszerek
 • Digitális archiválást végző szoftverek és alkalmazások
 • Pa­pír­ala­pú do­ku­men­tu­mok­ról elekt­ro­ni­kus úton tör­té­nő má­so­la­tot ké­szí­tő rend­sze­rek
 • Sza­bá­lyo­zott elekt­ro­ni­kus ügy­in­té­zé­si szol­gál­ta­tá­sok
 • 910/2014/EU rendelet szerinti bizalmi szolgáltatást lehetővé tevő rendszerek
 • Elektronikus aláírások és infrastruktúrák
 • Közfeladatot ellátó szervezeteknél alkalmazható iratkezelési szoftverek


Ki­je­lö­lé­sek

Ki­je­lö­lé­se­ink a hír­köz­lés és az in­for­ma­ti­kai te­rü­le­tén az aláb­bi­ak:

BM/2468-5/2017

 • Köz­fel­ada­tot el­lá­tó szer­ve­ze­tek­nél al­kal­maz­ha­tó irat­ke­ze­lé­si szoft­ve­rek ta­nú­sí­tá­sa


001/2019

 • Elekt­ro­ni­kus hír­köz­lé­si szol­gál­ta­tá­sok ta­nú­sí­tá­sa


IT Biz­ton­ság

Cé­günk a ta­nú­sí­tá­sok so­rán fel­me­rü­lő  IT biz­ton­sá­gi kö­ve­tel­mé­nyek­nek va­ló meg­fe­le­lés ér­de­ké­ben IT biz­ton­ság irá­nyí­tá­si rend­szert mű­köd­tet, ame­lyet a DEK­RA Cer­ti­fi­ca­ton GmbH 2019-ben az ISO IEC 27001:2013 szab­vány sze­rint ta­nú­sí­tott.


Adat­biz­ton­ság

A VER­I­TAN Kft. a mi­nő­sí­tett ada­tok meg­fe­le­lő vé­del­me ér­de­ké­ben zárt biz­ton­sá­gi te­rü­le­tet ho­zott lét­re, majd ipar­biz­ton­sá­gi és te­lep­hely biz­ton­sá­gi el­len­őr­zé­sen esett át. A Nem­ze­ti Biz­ton­sá­gi Fel­ügye­let a meg­fe­le­lő­ség iga­zo­lá­sá­ra 2016-ban Te­lep­hely Biz­ton­sá­gi Ta­nú­sít­ványt ál­lí­tott ki ré­szünk­re.


Al­kot­mány­vé­del­mi Hi­va­tal nyil­ván­tar­tás­ba vé­tel

A VER­I­TAN Kft. fel­vé­telt nyert a 18/2015. (VII. 13.) Korm. ren­de­let 14. § (5) be­kez­dé­se alap­ján ve­ze­tett nyil­ván­tar­tás­ba. En­nek alap­ján meg­fe­lel a 2013. évi L. tör­vény elő­írá­sa­i­nak és vé­gez­het a tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott ese­tek­ben is sé­rü­lé­keny­sé­gi vizs­gá­la­tot.