fejléckép

ÁSZF

A VER­I­TAN Kft. a ter­mék­ta­nú­sí­tá­si te­vé­keny­sé­gé­re vo­nat­ko­zó­an az Ál­ta­lá­nos Szer­ző­dé­si Fel­té­te­lek­ben le­ír­tak az irány­adó­ak. A konk­rét ta­nú­sí­tá­sok­ra cé­günk part­ne­re­i­vel egye­di szer­ző­dés­ben ál­la­po­dik meg.

Az ÁSZF-et  Letöltheti
innen DOCX formátumban
vagy in­nen PDF for­má­tum­ban.