fejléckép

Általános Szerződési Feltételek

A VERITAN Kft. terméktanúsításra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

 Hatályos 2019. február 11-től

1. Érvényesség és hatály

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) minden szerződéses tanúsítás jogviszonyra alkalmazandó, ami a VERITAN Hírközlési és Informatikai Tanúsító Kft. (a továbbiakban: VERITAN Kft. vagy Megbízott) és megbízója (a továbbiakban: Megbízó) között létrejön.

Ezek a feltételek különösen a VERITAN Kft. és Megbízó közötti - akkreditáció alapján végzett - IT termékek, és kijelölés alapján lefolytatásra kerülő iratkezelési szoftverek, és hírközlési szolgáltatások tanúsítására vonatkoznak.

A VERITAN Kft. jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására azzal, hogy a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt új dokumentumot a honlapján közzéteszi.

A VERITAN Kft. a konkrét szolgáltatásra egyedi szerződést köt (Megbízási szerződés).

Jelen ÁSZF az egyedi szerződés elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt érvényes. Az ÁSZF és az egyedi szerződés esetleges eltérése esetén az egyedi szerződés irányadó a konkrét jogviszonyra.

A mindenkor hatályos ÁSZF elérhető a VERITAN Kft. honlapján, a www.veritan.hu weboldalon.

2. A szolgáltatás leírása

A szolgáltatás az alábbiakat tartalmazza:

 • Informatikai termékek megfelelőségének értékelése és tanúsítása,
 • Hírközlési szolgáltatások megfelelőségének értékelése és tanúsítása

2.1 A szolgáltatás igénybevételének általános feltételei

2.1.1 Előzetes konzultáció
A VERITAN Kft. a tanúsítás megkezdése vagy kezdeményezése előtt egy alkalommal előzetes személyes konzultációt biztosít, amelyben részletes tájékoztatást ad a tanúsítás menetéről. Az előzetes konzultáció díjmentes, helyszíne a VERITAN Kft. irodája.


2.1.2 A tanúsítás kezdeményezése
A tanúsítás kezdeményezése írásban történik, formája lehet levél, e-mail (info@veritan.hu), vagy a VERITAN Kft. honlapján keresztül küldött üzenet (www.veritan.hu, Kapcsolat/ajánlatkérés).

2.1.3 Adatszolgáltatás
A tanúsítást kérő Megbízó a Szolgáltatás teljesítés bármely szakaszában a VERITAN Kft. kérésére rendelkezésre bocsátja a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat. A Megbízó felelősséget vállal arra nézve, hogy az adatok helytállóak, teljes körűek és a Szolgáltatás tárgyára vonatkoznak.

2.1.4 Ajánlatadás, szerződéskötés
A VERITAN Kft. a tanúsítást kezdeményező Megbízó részére ajánlatot ad, amely tartalmazza a Szolgáltatás teljesítésének feltételeit. A Szolgáltatás teljesítés megkezdésének feltétele az ajánlat írásban történő elfogadása, majd az alapján az egyedi Megbízási szerződés megkötése.

2.2 A szolgáltatás tartalma

A szolgáltatás az alábbiakat tartalmazza:

 • Első tanúsítás: a VERITAN Kft. és a Megbízó között első alkalommal létrejövő tanúsítási szerződés teljesítése
 • Megújító tanúsítás: a lejárt érvényességű Tanúsítvány érvényességének megújítása új tanúsítási eljárás keretében
 • Felülvizsgálat: a tanúsítvány érvényességi ideje alatt az érvényesség feltételeinek rendszeres – szerződésben meghatározott – ellenőrzése és igazolása
 • Rendkívüli felülvizsgálat: a követelmény vagy a tanúsítás tárgyának jelentős változásakor elrendelt felülvizsgálat a Tanúsítvány érvényességének fenntartására.

A fenti szolgáltatások teljesítés a jelen ÁSZF 2.2.1-2.2.9. pontjaiban leírt folyamat teljes vagy részbeni végrehajtásával történik.

2.2.1 Tanúsítás tervezés
A tanúsítás megkezdése előtt a VERITAN Kft. Tanúsítási tervet készít. A Tanúsítási terv elkészítéséhez a Megbízótól adatokat kérhet be, mely adatokat a Megbízó a 2.1.3. pontban leírtak alapján köteles szolgáltatni.

2.2.2 Dokumentáció átadás
A Megbízó a VERITAN Kft. kérésére átadja azokat a dokumentumokat értékelésre, amely a tanúsítás tárgyára vonatkozik, és azt jellemzi. A Megbízó felelősséget vállal arra nézve, hogy a dokumentumok helytállóak, teljes körűek és a tanúsítás tárgyára vonatkoznak.

2.2.3 Dokumentáció értékelés
A dokumentáció értékelés során a VERITAN Kft. kiemelt figyelmet fordít a dokumentálási követelmények teljesítésére, azaz az előírt dokumentumok meglétére és tartalmi megfelelőségére. Amennyiben a dokumentálás a követelményeknek nem felel meg, a VERITAN Kft. dokumentáció kiegészítést, hiánypótlást kérhet, amelyet a Megbízó a kérésben meghatározott határidőre köteles teljesíteni.

2.2.4 Helyszíni szemle, interjú
A VERITAN Kft. a tanúsítás sikeres teljesítéséhez szükséges információk megszerzése, összegyűjtése érdekében a tanúsítás tárgyának fejlesztőjénél és/vagy üzemeltetési helyszínein helyszíni szemlé(ke)t tarthat, vagy interjú lehetőségeket kérhet a Megbízó információ átadásban kompetens személyzetével. Megbízó a helyszíni szemlék és interjúk lebonyolítását az előírt helyszíne(ke)n és személyekkel köteles biztosítani. A helyszíni szemléket és interjúkat – amennyiben a Felek nem egyeztek meg másként – Megbízó köteles szervezni, A helyszínekre a VERTAN Kft. tanúsításban résztvevő személyzetének a bejutását Megrendelő biztosítja.

2.2.5 Igazoló bizonyítékok összegyűjtése (audit)
Az igazoló bizonyítékok összegyűjtése (audit) az értékelt dokumentumokból, valamint az interjúkból és helyszíni szemlékből szerzett előzetes információk alapján általában helyszínen (fejlesztőnél, vagy az üzemeltetés helyszínén) történik, és tételes bizonyíték megtekintéssel zajlik. A bizonyítékokról tételes lista készül, és a lista alapján azokat – amennyiben értelmezhető és lehetséges – a Megbízó átadja a VERITAN Kft-nek értékelésre. A bizonyítékok összegyűjtésével a tanúsítás vizsgálati szakasza lezárul.

2.2.6 Értékelés
A Megbízó által átadott dokumentumok és bizonyítékok alapján történik meg a megfelelőség értékelése, amelyről Tanúsítási jelentés készül. A Tanúsítási jelentés a tanúsítási döntés alap bemenő dokumentuma.

2.2.7 Tanúsítási döntés
A tanúsítási döntést a VERITAN Kft. tanúsítási igazgatója hozza meg. Tanúsítvány kizárólag pozitív Tanúsítási jelentés alapján adható ki akkor, ha a tanúsítás lezárásakor olyan eltérés nem áll fenn, amely a Tanúsítvány kiadását nem teszi lehetővé. Ellenkező esetben Hibajegyzék kerül kiállításra.

2.2.8 Felülvizsgálat
A VERITAN Kft. a kiadott Tanúsítvány érvényességi ideje alatt évente, vagy a Megbízási szerződésben meghatározott gyakorisággal felülvizsgálatot tart. A felülvizsgálat célja a tanúsított állapot fennállásának igazolása. A felülvizsgálat elvégzésére Felülvizsgálati terv alapján kerül sor. A felülvizsgálat zárásakor Felülvizsgálati jelentés készül, pozitív eredmény esetén Felülvizsgálati jegyzőkönyv kerül kiadásra.

2.2.9 Rendkívüli felülvizsgálat
Amennyiben a termékben vagy az érvényben levő tanúsítási követelményekben az adott időszakban a tanúsított funkciókat érintő jelentős változás történt, akkor a VERITAN Kft. a változások elemzése után a tanúsított állapot fenntartása érdekében rendkívüli felülvizsgálatot tarthat. A rendkívüli felülvizsgálat akkor lehetséges, ha a változások nem haladják meg a követelmények 30 %-át. A 30 %-ot meghaladó változás fölött új tanúsítási eljárást kell lefolytatni.

A VERITAN Kft. Tanúsítási igazgatója akkor is kezdeményezhet rendkívüli felülvizsgálatot, amennyiben tudomására jut alapos vevői panasz, illetőleg saját hatáskörben észleli annak szükségességét, vagy a követelmények változtatását jogszabály rendeli el, és ebben olyan határidőt szabnak meg az új követelmények teljesítésére, ami miatt a rendkívüli felülvizsgálat szükségessé válik.

3. A szolgáltatás teljesítése

3.1 Az első tanúsítás teljesítése


A szerződés teljesítésének elvárt eredménye, hogy a VERITAN Kft. a tanúsítási program sikeres végrehajtása után a Megbízó részére kiadja a szerződésben rögzített termék megfelelőségét bizonyító Tanúsítványt.

Amennyiben hiányosságok nem voltak, vagy a feltárt hiányosságok kijavítása hitelt érdemlően megtörtént, a VERITAN Kft. Tanúsítványt ad ki, ami a szerződés teljesítését jelenti.

A kiadott és elektronikusan Megbízó részére megküldött Tanúsítvány teljesítésigazolásnak minősül.

Hibajegyzék kiadása szintén a tanúsítás teljesítésigazolásának minősül.

3.2 A megújító tanúsítás teljesítése


A megújító tanúsítás az első tanúsításhoz hasonló folyamat, teljesítése Tanúsítvány vagy Hibajegyzék kiadásával történik meg a 3.1. pontban leírtak szerint.

3.3 Felülvizsgálat teljesítése

Amennyiben a Felülvizsgálat pozitív eredménnyel zárul, akkor Megbízott az ezt igazoló Felülvizsgálati jegyzőkönyvet kiállítja Megbízó részére, amely a szerződés teljesítését jelenti.

3.4 Rendkívüli felülvizsgálat teljesítése

A Rendkívüli felülvizsgálat teljesítés Felülvizsgálati jegyzőkönyv kiadásával történik a 3.3. pontban leírtak szerint.

4. A Megbízó kötelezettségei

Megbízó köteles minden olyan információt, dokumentációt és egyéb anyagokat Megbízott rendelkezésére bocsátani, ami a tanúsítás sikeres elvégzésével kapcsolatban van, és azt befolyásolhatja. Megbízó köteles a megbízás teljesítéséhez Megbízott írásbeli kérésére a rendelkezésére álló információkat, dokumentumokat vagy egyéb anyagokat a kéréstől számított 3 (három) napon belül Megbízott részére átadni.

Megbízó konzultációs lehetőséget köteles biztosítani a szakterületen releváns információk birtokában lévő szakemberei részvételével Megbízott ilyen irányú kérését követő 3 (három) napon, vagy az egyedi szerződésben meghatározott határidőn belül.

Megbízó a tanúsításhoz szükséges tesztek elvégzéséhez teszt környezetet és megfelelő kompetenciával rendelkező szakembert biztosít a Megbízott részére.

Megbízó haladéktalanul tájékoztatja Megbízottat minden olyan változásról, amely a tanúsított termék jellemzőit oly mértékben befolyásolja, hogy az a Tanúsítvány kiadása érdekében további vagy ismételt vizsgálatokat tesz szükségessé.

Megbízó köteles minden olyan funkcionális változtatást Megbízottal írásban közölni, amely a tanúsított funkciók teljesítését az első tanúsításban vizsgálthoz képest megváltoztatja. Megbízó köteles a termék dokumentációjában történő olyan változtatásokat Megbízott felé írásban jelezni, amely a tanúsított funkciókat érinti.

Megbízó köteles a tanúsított termék felhasználási helyszíneiről, felhasználási köréről teljes körű tájékoztatást adni, a VERITAN Kft. ilyen irányú kérésére.

5. Megbízott kötelezettségei

Megbízott a tanúsítás sikerének érdekében köteles elvégezni azokat a jelen ÁSZF 2.2.1-2.2.9. pontjában leírt tevékenységeket, amelyeket a sikeres tanúsítás érdekében indokoltnak tart. Az elvégzendő feladatokat a Tanúsítási terv tartalmazza. Amennyiben a Tanúsítási Tervben foglaltakon kívül további vizsgálatok elvégzése szükséges, ez utóbbi esetben a vizsgálatok szükségességét Megbízott írásban indokolja.

Megbízott köteles Megbízót a szerződés teljesítése érdekében folytatott tevékenységéről folyamatosan tájékoztatni.

Megbízott köteles időben minden olyan körülményre felhívni Megbízó figyelmét, amely a tanúsítás sikerességét és a Tanúsítvány kiadását veszélyezteti.

6. Fizetési feltételek

6.1 A tanúsítás díja

A VERITAN Kft. a tanúsítással kapcsolatos tevékenységeit díjazás ellenében végzi az egyedi szerződésben meghatározottak szerint.

A megbízási díj kifizetése a Tanúsítási Jelentés jóváhagyása után a Tanúsítvány elektronikus példányával egyidejűleg kiküldött számla alapján történik. A fizetés határideje a kiállított számla megküldését követő 15 (tizenöt) nap, ha az egyedi szerződés máshogy nem rendelkezik.

A Megbízó a Tanúsítvány eredeti példányát csak a megbízási díj Megbízott számlájára történő beérkezését követően kapja meg.

Amennyiben a megbízási díj kifizetése Megbízott írásos felszólítására (levél, vagy e-mail), az ott meghatározott póthatáridőre sem történik meg, Megbízott a Tanúsítvány érvényességét felfüggeszti mindaddig, amíg a megbízási díj megfizetésre nem kerül. Amennyiben a felfüggesztés meghaladja a 3 hónapot, a tanúsítvány érvényessége megszűnik.

6.2 Felülvizsgálat éves díja

A Felülvizsgálatok éves díját a Felek az egyedi szerződésben határozzák meg.

A Felülvizsgálat éves díja a felülvizsgálatot követően egy összegben esedékes. A felülvizsgálati díjának kifizetése a Felülvizsgálati jegyzőkönyv jóváhagyása után a Felülvizsgálati jegyzőkönyv elektronikus példányával egyidejűleg kiküldött számla alapján történik. A felülvizsgálati megbízási díj kifizetésének határideje a számla megküldését követő 15 (tizenöt) nap, ha az egyedi szerződés máshogy nem rendelkezik.

A Megbízó a Felülvizsgálati jegyzőkönyv eredeti példányát csak a megbízási díj Megbízott számlájára történő beérkezését követően kapja meg.

Amennyiben a felülvizsgálati díj kifizetése Megbízott írásos felszólítására (levél, vagy e-mail), az ott meghatározott póthatáridőre sem történik meg, Megbízott a Tanúsítvány érvényességét felfüggeszti mindaddig, amíg a megbízási díj megfizetésre nem kerül. Amennyiben a felfüggesztés meghaladja a 3 hónapot, a tanúsítvány érvényessége megszűnik.

6.3 Rendkívüli felülvizsgálat díja

Amennyiben rendkívüli felülvizsgálati auditra kerül sor, annak díját a Felek egyedileg határozzák meg. A Rendkívüli felülvizsgálat díjával kapcsolatos rendelkezések megegyeznek a jelen ÁSZF 6.2 pontjában leírtakkal.

7. A Tanúsítvány használat feltételei

7.1 Általános feltételek

A VERITAN Kft. a tanúsítási eljárás során megfelelőnek ítélt termékre vonatkozóan, Megbízónak egyedi azonosítóval ellátott tanúsítási okiratot, Tanúsítványt állít ki.

A Tanúsítvány egy eredeti példányban készül.

A Tanúsítvány érvényességi ideje 3 (három), különleges esetben 4 (négy) év. A Tanúsítvány csak az érvényességi ideje alatt használható. A Tanúsítvány kizárólag a rajta megnevezett gyártó/szolgáltató által előállított, illetve szolgáltatott és megnevezett helyről származó, a feltüntetett megnevezésű és típusú, azonosító jelű termékre vonatkozik.

A tanúsított terméket, szolgáltatást évente, megállapodás szerint, legalább egy alkalommal ellenőrizni, felülvizsgálni kell. A Tanúsítvány használatát a VERITAN Kft. rendszeresen, de legalább az éves felülvizsgálati eljárás során ellenőrzi.

Ha az ellenőrzés során kiderül, hogy a Megbízó a Tanúsítványt jogtalanul használja, a VERITAN Kft. a következő intézkedéseket teszi:

 • Írásban felhívja a Megbízó figyelmét a jogtalan használatra, kéri annak megszüntetését, legfeljebb 8 (nyolc) napos határidő tűzése mellett
 • Ha a figyelemfelhívás eredménytelen, a jogtalan használatra vonatkozóan közleményt jelentet meg, visszavonja a kiadott Tanúsítványt
 • Értesíti a visszavonásról az akkreditáló, kijelölő és ellenőrző hatóságokat
 • Ha szükségesnek ítéli, eljárást kezdeményez az illetékes államigazgatási szervnél, vagy az illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróságon.

A Tanúsítvány érvényességének lejártakor a Megbízó megújító Tanúsítás lefolytatását kezdeményezheti, mely általában az első tanúsítási eljáráshoz hasonló folyamat.

7.2 A Tanúsítvány érvényességének felfüggesztése

A Tanúsítvány érvényességét azonnali hatállyal fel kell függeszteni, ha:

 • A Megbízó elutasítja a termék éves vagy rendkívüli felülvizsgálatát
 • A VERITAN Kft. a felülvizsgálat alkalmával súlyos hibát észlel, amit a Megbízó nem tud megszüntetni, vagy ha a termék olyan módon megváltozott, hogy nem felel meg a tanúsításkor leírt normatíváknak, követelményeknek
 • A Megbízó nem tesz eleget szerződésben vállalt kötelezettségeinek (pl. nem javítja a feltárt eltéréseket, fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget felszólítás ellenére sem, stb.)
 • A Megbízó ezt maga kéri
 • Egy kivizsgált panasz megalapozott
 • A Megbízó a tanúsítvány és/vagy tanúsítási jelet nem rendeltetés szerűen használja.

Megbízó tudomásul veszi, hogy a felfüggesztés alatt a tanúsítványa érvénytelen, ezért az ez időtartam alatti Tanúsítvány, vagy tanúsítási jel használata jogszerűtlen, amely jogkövetkezményeket vonhat maga után, amelyek kizárólagosan a Megbízót terhelik. A felfüggesztésről a VERITAN Kft. írásban (levél) tájékoztatja Megbízót, illetve nevét és a Tanúsítvány azonosítóját honlapján felfüggesztett státuszban megjelenteti.

7.3 A Tanúsítvány visszavonása

A kiadott Tanúsítványt vissza kell vonni:

 • Ha a felfüggesztés bármely feltétele 3 (három) hónapot meghaladóan is fennáll
 • Amennyiben jogszabályváltozás miatt a szerződés megszűnik
 • Ha a Megbízó ezt maga kéri.

8. A tanúsításai jel használatának feltételei

A „VERITAN tanúsított termék” tanúsítási jel a VERITAN Kft. kizárólagos tulajdona, annak használatát – külön megállapodás szerint – a Tanúsítvány jogosultjának engedélyezi. A Tanúsítvány felhasználható elektronikus (pl. honlapon) és nyomtatott formában (pl. termék katalógusban) egyaránt, a VERITAN Kft. által meghatározott szabályok betartásával.

A tanúsítási jel használata csakis a Tanúsítvány érvényességének időtartama alatt megengedett. A Tanúsítvány érvényességének lejárta, visszavonása vagy a szerződés megszűnte a jelhasználati jog megszűnését is jelenti.

A tanúsítási jel használatát a VERITAN Kft. rendszeresen, de legalább az éves felülvizsgálati eljárás során ellenőrzi.

A tanúsítási jel jogszerű használatáért a Tanúsítvány jogosultja felel. A jogszerűtlen használat esetén a VERITAN Kft. felszólíthatja a helytelen használattól való tartózkodásra, kártérítést követelhet és bírósághoz fordulhat.

9. Bizalmas adatkezelés

A VERITAN Kft. a tanúsítás során megismert és birtokába került információkat bizalmasan kezeli, azokat –a kötelező hatósági adatszolgáltatásokat leszámítva – harmadik féllel nem közölheti. Az esetleges eltérések fennállása esetén azokat senkivel – beleértve a hatóságot – nem közölheti.

Amennyiben a Tanúsítvány valamilyen eltérés fennállása esetén visszavonásra kerül, a Megbízott csak a visszavonás tényét jelenti be, a visszavonás részletes indoklását csak Megbízó számára adja át.

10. Fellebbezési és jogorvoslati lehetőség

A VERITAN Kft. által hozott döntések ellen a Megbízó a döntés kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül a VERITAN Kft. irodájába, vagy a honlapján keresztül (www.veritan.hu, Kapcsolat/Panaszkezelés) elektronikusan benyújtott írásos fellebbezéssel élhet.

A beérkező fellebbezéseket a VERITAN Kft. ügyvezetője és/vagy Tanúsítási igazgatója 30 (harminc) napon belül köteles kivizsgálni. Indokolt esetben további 30 (harminc) nappal meghosszabbítható a kivizsgálás, a Megbízó egyidejű tájékoztatása mellett.

Amennyiben a fellebbezés tárgyában született döntést a fellebbező nem fogadja el, úgy a fellebbezést a „Pártatlansági Bizottság” bírálja el 60 (hatvan) napon belül. A Bizottság döntéséről a fellebbező szervezet, írásban tájékoztatást kap. A fellebbezési lehetőségek igénybevétele után a Megbízó a VERITAN Kft. honlapján is megjelölt felettes szerveihez fordulhat jogorvoslatért.

11. Panaszkezelés

A tanúsítási eljárás során felmerülő problémák esetén panasz tehető. Panasz a VERITAN Kft. honlapján keresztül elektronikusan nyújtható be. A panasz átvételét követő 30 (harminc) napon belül a VERITAN Kft. ügyvezetője és/vagy Tanúsítási igazgatója a beérkező panaszt kivizsgálja. A kivizsgálás eredményéről tájékoztatja a panaszost. Amennyiben a panasz jogosnak bizonyul, úgy a VERITAN Kft. gondoskodik a szükséges helyesbítő intézkedések megtételéről, amelyről értesíti a panaszost,

A panaszkezelési folyamat befejezéséről a VERITAN Kft. hivatalosan értesíti a panaszost.

12. Felelősség korlátozása

A VERITAN Kft. csak a tanúsítási eljárásban megtett lépések megfelelőségéért és a tanúsítási döntésért felelős. A VERITAN Kft. felelősséget az eljárásrend szerinti teljesítésért vállal és a felelősséget a vállalási díj ÁFA nélkül számított mértékére korlátozza minden közvetett vagy közvetlen kárért.

A tanúsított termékek tanúsítási követelményektől eltérő használatára, reklámozására, kommunikációjára vonatkozóan nem terjed ki a VERITAN Kft. felelősségvállalása.

Semmilyen formában nem terjed ki a VERITAN Kft. felelősségvállalása felfüggesztett, vagy visszavont Tanúsítvány jogtalan felhasználásából eredően keletkezett károkra.

13. Kommunikáció

A szerződés előkészítése, a szolgáltatás megszervezése és teljesítése során bármely jognyilatkozatot csak az adott fél nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy tehet.

A termék tanúsított státuszában történő kommunikációja során a Megbízónak a tanúsítást végző szervezetre utalást kell tenni (pl. név, logó használat).

14. A szerződés megszűnése

A szerződés megszűnik:

 • A szerződés teljesítésével
 • A Tanúsítvány érvényességi idejének lejártával
 • A Tanúsítvány visszavonásával
 • Bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével,
 • Rendkívüli felmondással.

Amennyiben a szerződés rendkívüli felmondás miatt szűnik meg, abban az esetben a kiadott Tanúsítványok érvényessége a következő felülvizsgálati audit esedékességének időpontjában automatikusan megszűnik.

Feleket rendes felmondási jog nem illeti meg. Bármelyik Fél jogosult a jelen szerződést írásban, indokolási kötelezettséggel rendkívüli felmondással megszüntetni a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, különösen, ha a másik fél a jelen szerződésben vállalt, vagy a jogszabály szerint őt terhelő kötelezettségének legfeljebb 8 (nyolc) napos határidőt tartalmazó írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a vele való együttműködést kizárja.

Megbízó – amennyiben a szerződést a Megbízó szűntette meg jogszerűen rendkívüli felmondással – kizárólag az elvégzett munka díjának kifizetésére kötelezhető.

Megbízó – amennyiben a szerződést a Megbízott szűntette meg jogszerűen rendkívüli felmondással – a teljes szerződéses díj fizetésére köteles akképpen, mintha a szerződésszerű teljesítés megtörtént volna.Sikeres regisztráció

A jelszavadat e-mailben kapod meg,
kérlek ellenőrizd a postaládádat!
Az e-mail címedet már korábban regisztráltuk!

Az új jelszavadat e-mailben kapod meg,
kérlek ellenőrizd a postaládádat!
Próbáld később

5 percen belül egy IP címről csak egy regisztrációt fogadunk el. Kérlek próbáld újra később!
Próbáld később

5 percen belül egy IP címről csak egy regisztrációt fogadunk el. Kérlek próbáld újra később!
Hibás ellenőrző kód

Hibás ellenőrző kódot adtál meg, az űrlap elküldése nem sikerült.
Hibás e-mail cím...

Kérlek adj meg egy érvényes e-mail címet,
és próbálkozz újra!
Hibás adatok

Kérlek add meg a helyes e-mail címet
és jelszót, majd próbálkozz újra!
Hibás e-mail cím

A megadott email címmel
nincs regisztrált felhasználónk.
Sikeres módosítás

A személyes adataidat sikeresen módosítottad,
az új adatokat elmentettük.
Hibás e-mail cím

A megadott e-mail cím már foglalt.
Kérlek adj meg egy másik e-mail címet!
Hibás e-mail cím

A megadott e-mail cím formátuma hibás,
kérlek javítsd ki!
Valamit elfelejtettél?

A regisztráció feltétele, hogy elolvasod és elfogadod
az ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatót.

Fel↑